Duyệt sách và lên kế hoạch cho ngày mai

Thư viện mang theo một bộ sưu tập các tờ rơi du lịch và sách có liên quan đến Mt. Fuji. Không gian cũng được sử dụng như là một phòng trưng bày để hiển thị một loạt các tác phẩm nghệ thuật từ các nghệ sĩ địa phương.